“ดันคลองแม่ข่า ศูนย์กลางจัดกิจกรรม-ประเพณี ‼”

65
blank

 

ดันคลองแม่ข่า ศูนย์กลางจัดกิจกรรม-ประเพณี

เชียงใหม่ สานต่อการพัฒนา “คลองแม่ข่า” พร้อมผลักดันให้คลองแม่ข่าเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาคลองแม่ข่า ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการพัฒนาคลองแม่ข่ามาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความก้าวหน้าพอสมควร ทำให้น้ำในคลองแม่ข่าและสภาพแวดล้อมโดยรอบกลับมามีสภาพที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวย้ำในที่ประชุมว่า อยากเห็นสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม่ และอยากให้คลองแม่ข่าของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดภาคเหนือ เพื่อที่จะช่วยกันฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองให้มีสภาวะที่ดี เหมาะสมกับการเป็นที่อยู่อาศัย เหมาะสมกับการเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคระบาด โดยได้ขอฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นตัวกลางในการประสานแผนและจัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่ และเรื่องอื่นๆ เพื่อที่จะให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคลองแม่ข่าเป็นไปอย่างยั่งยืน
ต่อมา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้า และรับฟังแนวทางในการพัฒนาคลองแม่ข่าในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์ “คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” โดยมีความมุ่งหวัง ว่า จะใช้คลองแม่ข่าเป็นศูนย์กลางในการจัดประเพณีสำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะต้องทำให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขและพัฒนาคลองแม่ข่า
จากนั้น ในช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่แหล่งน้ำในคลองแม่ข่า เพื่อตรวจสอบว่า ปัจจุบันยังมีสภาพปัญหาอย่างไรบ้าง เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ ต้องประสบปัญหากับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้กิจกรรมทางน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำหลายๆ กิจกรรมที่เคยวางแผนไว้ต้องหยุดชะงักไป ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีความคิดเห็นว่า จะต้องมีการรื้อฟื้นและมีการวางแผนการดำเนินงานให้ต่อเนื่องอีกครั้ง โดยในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นี้ ซึ่งตรงกับวันปิยมหาราช ทางจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยจะร่วมกันทำความสะอาดคลองแม่ข่า ตั้งแต่บริเวณต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมตั้งแต่อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคลองแม่ข่าให้กลับมามีสภาพที่ดีและเป็นสายน้ำแห่งชีวิตที่ผูกพันกับคนทั้งสายน้ำตลอดไป
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่