ด่วน!! เชียงใหม่อนุญาตเพิ่มอีก 22 โรงเรียน เปิดการเรียนการสอนแบบปกติได้

1068
blank

ด่วน!! เชียงใหม่อนุญาตเพิ่มอีก 22 โรงเรียน เปิดการเรียนการสอนแบบปกติได้

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวประชุมที่ 163/2564 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 มีมติอนุญาตให้โรงเรียน/สถานศึกษาสามารถเปิด On-Site ได้ จำนวน 22 โรงเรียน แบบมีเงื่อนไข โดยให้โรงเรียน/สถานศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่ให้ข้อคิดเห็นแต่ละโรงเรียนไป และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตมีรายชื่อดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮานาคริสเตียน อำเภอหางดง
2. โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ อำเภอแม่ริม
3. โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง
4. โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง
5. โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
6. โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
7. โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
8. โรงเรียนอนุบาลรัตนกาญจน์ อำเภอพร้าว
9. โรงเรียนอนุบาลดวงกมล อำเภอสารภี
10. โรงเรียนกสินธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
11. โรงเรียนวีรยาเชียงใหม่ อำเภอสันทราย
12. โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต อำเภอเมืองเชียงใหม่
13. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อบจ.เชียงใหม่ อำเภอแม่อาย
14. โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่
15. โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่
16. โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม
17. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง
18. โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 อำเภอแม่อาย
19. โรงเรียนบ้านจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 อำเภอเวียงแหง
20. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพม.เชียงใหม่
21. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
22. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา อำเภอเมืองเชียงใหม่
blank blank blank