ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ “ประจญ ปรัชญ์สกุล” พ้นผู้ว่าเชียงราย เป็นผู้ว่าฯเชียงใหม่คนใหม่ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64

2350

ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ “ประจญ ปรัชญ์สกุล” พ้นผู้ว่าเชียงราย เป็นผู้ว่าฯเชียงใหม่คนใหม่ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64

วันที่ 15 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนากยรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 28 ราย ดังนี้

  1. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
  2. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
  3. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
  4. นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
  5. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง
  6. นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวง
  7. นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง
  8. นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง
  9. นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวง

   blank
   ประจญ ปรัชญ์สกุล
  10. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวง
  11. นายชาธิป รุจนเสรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สำนักงานปลัดกระทรวง
  12. นายวิเชียร จันทรโณทัย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง
  13. นายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวง
  14. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง
  15. นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง
  16. นายนิพันธ์ บุญหลวง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง
  17. นายวีระชัย นาคมาศ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวง
  18. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง
  19. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  20. นายภิรมย์ นิลทยา พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สำนักงานปลัดกระทรวง
  21. นายภูสิต สมจิตต์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวง
  22. นายสิธิชัย จินดาหลวง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวง
  23. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวง
  24. นายเจษฎา จิตรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวง
  25. นายปริญญา โพธิสัตย์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวง
  26. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวง
  27. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สำนักงาน
   ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง
  28. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

blank
blank
blank