ลูกจ้างได้เฮ! ประกันสังคมเตรียมให้สิทธิการรักษาจากการป่วยหรือเจ็บจากงาน จากวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้าน เพิ่มเป็นจนสิ้นสุดการรักษา

1959

ลูกจ้างได้เฮ กองทุนเงินทดแทนเตรียมให้สิทธิการรักษาเจ็บจากงาน จากวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้าน เพิ่มเป็นจนสิ้นสุดการรักษา

     นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม โดยกองทุนเงินทดแทน ให้การดูแลคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานให้ได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท แต่หากการเจ็บป่วยมีลักษณะที่รุนแรงหรือเรื้อรังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล ได้เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงที่กำหนดเรื่องอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยเพิ่มได้อีกในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท และเพื่อให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอีก ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม โดยกองทุนเงินทดแทน กำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจากวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 2,000,000 บาท เพิ่มเป็นจนสิ้นสุดการรักษา โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
– ให้สิทธิลูกจ้างที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา หรือในกรณีลูกจ้างมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควรเข้ารับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในโรงพยาบาลเอกชน และภายหลังได้ย้ายเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ
– ในกรณีลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน นอกจากจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย และหากการเจ็บป่วยมีลักษณะที่รุนแรงหรือเรื้อรังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่หากลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยมีแนวโน้มการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ขอแนะนำให้นายจ้าง หรือญาติของลูกจ้างรีบประสานโรงพยาบาลของรัฐเพื่อย้ายเข้ารับการรักษาต่อโดยจะได้รับสิทธิจนสิ้นสุดการรักษา ในวงเงินค่ารักษาสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท หากลูกจ้างมีปัญหาข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th
ข้อมูล : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
Facebook Comments