Home ข่าวทั่วไทย ลูกจ้างได้เฮ! ประกันสังคมเตรียมให้สิทธิการรักษาจากการป่วยหรือเจ็บจากงาน จากวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้าน เพิ่มเป็นจนสิ้นสุดการรักษา

ลูกจ้างได้เฮ! ประกันสังคมเตรียมให้สิทธิการรักษาจากการป่วยหรือเจ็บจากงาน จากวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้าน เพิ่มเป็นจนสิ้นสุดการรักษา

-

ลูกจ้างได้เฮ กองทุนเงินทดแทนเตรียมให้สิทธิการรักษาเจ็บจากงาน จากวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้าน เพิ่มเป็นจนสิ้นสุดการรักษา

     นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม โดยกองทุนเงินทดแทน ให้การดูแลคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานให้ได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท แต่หากการเจ็บป่วยมีลักษณะที่รุนแรงหรือเรื้อรังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล ได้เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงที่กำหนดเรื่องอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยเพิ่มได้อีกในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท และเพื่อให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอีก ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม โดยกองทุนเงินทดแทน กำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจากวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 2,000,000 บาท เพิ่มเป็นจนสิ้นสุดการรักษา โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
– ให้สิทธิลูกจ้างที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา หรือในกรณีลูกจ้างมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควรเข้ารับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในโรงพยาบาลเอกชน และภายหลังได้ย้ายเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ
– ในกรณีลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน นอกจากจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย และหากการเจ็บป่วยมีลักษณะที่รุนแรงหรือเรื้อรังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่หากลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยมีแนวโน้มการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ขอแนะนำให้นายจ้าง หรือญาติของลูกจ้างรีบประสานโรงพยาบาลของรัฐเพื่อย้ายเข้ารับการรักษาต่อโดยจะได้รับสิทธิจนสิ้นสุดการรักษา ในวงเงินค่ารักษาสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท หากลูกจ้างมีปัญหาข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th
ข้อมูล : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

Must Read

อุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 22 ต.ค. 63 เป็นต้นไป

อุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 22 ต.ค. 63 เป็นต้นไป วันที่ 22 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2563 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณ ประเทศไทยที่ระดับความสูง 100...
error: Alert: Content is protected !!