เชียงใหม่ สั่งปิดคุ้มบ้าน หมวดที่ 7, 8 และ 9 บ้านทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

blank

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิดคุ้มบ้าน หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 และหมวดที่ 9 ของบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว เป็นเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน ควบคู่กับการประกาศให้ หมวดที่ 1- 6 และหมวดที่ 10 บ้านทุ่งข้าวพวง เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาวได้พบการติดเชื้อโรคโควิด-19 ลักษณะกลุ่มก้อนในพื้นที่บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 145/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดคุ้มบ้าน หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 และหมวดที่ 9 ของบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 22 กันยายน 2564 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอเชียงดาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ทั้งนี้ กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และต้องปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

พร้อมกันนี้ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 33 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก โดยให้หมวดที่ 1-6 และหมวดที่ 10 ของบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า – ออก เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 22 กันยายน 2564 พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชน งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว และขอให้ประชาชนในพื้นที่ งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และงดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ

ทั้งนี้ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว โดยนายอำเภอเชียงดาว ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank
blank

blank
blank
blank
blank