จังหวัดเชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าไม้ผล ที่มีอัตลักษณ์เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า และส่งเสริมกระตุ้นการบริโภคผลไม้ให้มากขึ้น

100

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าไม้ผล ที่มีอัตลักษณ์เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า และส่งเสริมกระตุ้นการบริโภคผลไม้ให้มากขึ้น

วันนี้ (8 ก.ย. 64) ที่แปลงเรียนรู้การผลิตส้มสายน้ำผึ้งคุณภาพ ตำบลโปงน้ำร้อนอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าไม้ผลที่อัตลักษณ์เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ ในปีงบประมาณ 2564 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร อนุมัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนา การเกษตร เศรษฐกิจและสังคมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งมีเรื่องราวแหล่งกำเนิดสินค้า (story) ที่ทำให้สินค้ามีความแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตจากแหล่งอื่น ๆ มีความโดดเด่น มีศักยภาพ และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถสร้างมูลค่าและนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ พัฒนาและยกระดับสินค้าเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ต่อไป การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพดีของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และส่งเสริมการกระตุ้นการบริโภคผลไม้ให้มากขึ้น
ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเอกพืชเศรษฐกิจ จำนวน 3 ชนิดพืช ได้แก่ ลำไยหอมสารภี จากแปลงใหญ่ลำไยตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ จากแปลงใหญ่ลิ้นจี่ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และส้มสายน้ำผึ้ง จากแปลงใหญ่ส้มสายน้ำผึ้ง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
//////////////
ที่มา : ข่าว-ภาพ/สวท.ฝาง
Facebook Comments