เปิดแล้ว สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เปิดตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 05.00 – 09.00 น. (ภาคเช้า) และ 13.00 – 21.00 น.

517

เปิดแล้ว สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เปิดตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 05.00 – 09.00 น. (ภาคเช้า) และ 13.00 – 21.00 น. 

? สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เปิดให้บริการ ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 05.00 – 09.00 น. (ภาคเช้า) และ 13.00 – 21.00 น.

? จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร และต้องปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ อย่างเคร่งครัด

? วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และลงทะเบียนในระบบไทยชนะ เมื่อใช้สนามกีฬา

? จอดรถในจุดที่กำหนดไว้ และ งดการรวมกลุ่มกัน

? กำหนดเวลาการออกกำลังกายร่วมกันให้น้อยที่สุด งดรับประทานอาหารร่วมกัน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามกีฬา ยกเว้นเมื่อออกกำลังกาย

Facebook Comments