เชียงใหม่ผ่อนคลาย ทำกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 50 คน มีผล 1 ก.ย. เป็นต้นไป

blank

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผ่อนคลายให้การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 50 คน จากเดิมไม่เกิน 20 คน เว้นแต่ มีเหตุผลความจำเป็น ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ มีผลบังคับใช้ 1 กันยายน นี้

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีมติให้ผ่อนคลายมาตรการบางมาตรการลง เพื่อลดผลกระทบต่อการประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต พร้อมกับคงมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติผ่อนคลายให้การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 50 คน จากเดิมไม่เกิน 20 คน เว้นแต่ ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต

สำหรับกิจกรรมที่สามารถจัดได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย กิจกรรมที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชนเพื่อเดินทางไปหรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก, กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข, กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน, การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ราชการกำหนด และกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม. กำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้จัดกิจกรรมกำหนดเวลาการทำกิจกรรมร่วมกันให้น้อยที่สุด และงดการรับประทานอาหารร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา โดยให้ผู้จัดกิจกรรม เจ้าของสถานที่ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมทันทีที่เสร็จกิจกรรม

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการดำเนินการของบุคคล สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด กรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank
blank
blank
blank
blankblank
blank