ลำพูนออกคำสั่ง! ขยายเวลางดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ออกไปอีก 14 วัน จนถึงวันที่ 14 ก.ย. 64

505

ลำพูนออกคำสั่ง! ขยายเวลางดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ออกไปอีก 14 วัน จนถึงวันที่ 14 ก.ย. 64

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 90/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับสถานศึกษา สถาบันการศึกษา และสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

 

Facebook Comments