ม.แม่โจ้ ผ่านประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับ A ประจำปี 2564 ในงาน “ITA DAY 2021: More Open, More Transparent 

blank

ม.แม่โจ้ ผ่านประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับ A ประจำปี 2564 ในงาน “ITA DAY 2021: More Open, More Transparent 

blank

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงาน “ITA DAY 2021: More Open, More Transparent” โดยได้รับเกียรติจากนางสุวณา สุวรรณจูฑะ ประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้ประกาศผล ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประเภทหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก10 ตัวชี้วัด ได้แก่

1) การปฏิบัติหน้าที่

2) การใช้งบประมาณ

3)การใช้อำนาจ

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ

5)การแก้ไขปัญหาการทุจริต

6)คุณภาพการดำเนินงาน

7)ประสิทธิภาพการสื่อสาร

8)การปรับปรุงการทำงาน

9)การเปิดเผยข้อมูล

10)การป้องกันการทุจริต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดอยู่ในหน่วยงานประเภทที่ 6 คือ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A ด้วยผลคะแนน 91.87 คะแนน จัดอยู่ในลำดับที่ 23 ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย ทั้งหมด 76 สถาบัน

นับเป็นเครื่องชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ก้าวสู่ปีที่ 100 อย่างภาคภูมิและยั่งยืน..

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน