เชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพิ่มอีก 2 แห่ง ย้ำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องตรวจ Swab และกักตัวทุกคน

3316

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพิ่มอีก 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ย้ำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องตรวจ Swab และกักตัวทุกคน

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 64 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด–19 ในห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มเกียรติเจริญ ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ขัก หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 123/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มเกียรติเจริญ เป็นเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2564

นอกจากนี้จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด–19 ในบริษัทแซนส์ โซลูชั่น จำกัด เชียงใหม่ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 124/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดบริษัทแซนส์ โซลูชั่น จำกัด เชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2564 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า – ออกพื้นที่ และดำเนินการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งให้นายอำเภอในพื้นที่คำสั่งในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่


Facebook Comments