blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ผ่านหน้าบ้านใครบ้างมาดูกัน! เผยแนวเส้นทาง รถไฟฟ้าเชียงใหม่ 3 สาย เริ่มก่อสร้าง สายสีแดง เป็นสายแรก

ผ่านหน้าบ้านใครบ้างมาดูกัน! เผยแนวเส้นทาง รถไฟฟ้าเชียงใหม่ 3 สาย เริ่มก่อสร้าง สายสีแดง เป็นสายแรก

-

เผยแนวเส้นทาง รถไฟฟ้าเชียงใหม่ 3 สาย โดยจะเริ่มก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีแดง เป็นสายแรก ระยะทางโดยรวมประมาณ 12 กิโลเมตร

   หลังจากที่เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กําหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดําเนินกิจการรถไฟฟ้า พ.ศ. 2562 ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่นั้น

   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จึงได้ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้าง โดยจะเริ่มจากการก่อสร้าง รถไฟฟ้าเชียงใหม่ สายสีแดง ก่อนเป็นสายแรก ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

รถไฟฟ้าเชียงใหม่ สายสีแดง จะเริ่มจากทางวิ่งบนดิน ตั้งแต่ โรงพยาบาลนครพิงค์ – ศูนย์ราชการเชียงใหม่ – สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี – ศูนย์ประชุมนานาชาติ – หนองฮ่อ –  เริ่มใช้ทางวิ่งใต้ดิน ข่วงสิงห์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – ประตูช้างเผือก – ประตูสวนดอก – หายยา – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (พ้นเขตสนามบินเชียงใหม่ เริ่มใช้ทางบนดิน) – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี

ส่วนรถไฟฟ้าอีกสองสายที่ยังคงต้องรอต่อไปนั้นประกอบด้วยสายสีฟ้าและสายสีเขียว

รถไฟฟ้าเชียงใหม่ สายสีเขียว ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร เริ่มต้นจากทางวิ่งบนดิน แยกรวมโชค – เริ่มต้นทางวิ่งใต้ดิน แยกฟ้าฮ่าม(เทพปัญญา) – เซ็นทรัลเฟสติวัล – สถานีขนส่งอาเขต – รร.ดาราวิทยาลัย – รพ.แมคคอร์มิค – รร.ปรินส์ฯ – เทศบาลนครเชียงใหม่ – ตลาดวโรรส(กาดหลวง) – ไนท์บาซาร์ – รร.เรยีนาฯ – รร.พหฤทัยฯ – รร.มงฟอร์ตฯ – เชียงใหม่แลนด์ – เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต – มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่(พบจุดตัดสายสีแดง)

รถไฟฟ้าเชียงใหม่ สายสีน้ำเงิน ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เริ่มต้นจากทางวิ่งใต้ดิน สวนสัตว์เชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – แยกภูคำ – แยกตลาดต้นพยอม – โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(พบจุดตัดสายสีแดง) – วัดพระสิงห์ฯ – ประตูท่าแพ – ย่านเชียงใหม่ไนท์บาซาร์(พบจุดตัดสายสีเขียว) – ตลาดสันป่าข่อย – สถานีรถไฟเชียงใหม่ – เริ่มใช้ทางวิ่งบนดินที่แยกหนองประทีป – ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีดอนจั่น – ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา

*แต่ละจุดสถานี เป็นเพียงการกำหนดเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ยังคงต้องมีการลงพื้นที่ศึกษาอีกครั้งก่อนมีการเริ่มโครงการก่อสร้างจริง

     โดยความคืบหน้าล่าสุด ของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่สายสีแดง ( รถไฟฟ้าเชียงใหม่ )ซึ่งจะมีการเริ่มโครงการก่อสร้างเป็นสายแรกนั้น ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จะดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อใช้ในการศึกษารายละเอียด ความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สาย สีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์–แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) รวมระยะทางประมาณ 12.54 กิโลเมตร โดยมอบหมายให้กลุ่มที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ดังกล่าว

     สำหรับการศึกษาและออกแบบแนวเส้นทางรถไฟฟ้าของโครงการ จะกำหนดตำแหน่ง  รูปแบบสถานี และรูปแบบทางวิ่งที่เหมาะสม  โดยคำนึงถึงแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้า ถนน ทางลอด ทางยกระดับ และทางพิเศษอื่นๆ ที่ตัดกันหรือเชื่อมต่อกับแนวเส้นทางของโครงการ รวมทั้งผลกระทบต่อประชาชนข้างเคียง และกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีผลกระทบต่อการเวนคืนที่ดินข้างเคียงให้น้อยที่สุด และหลีกเลี่ยงผลกระทบกับโบราณสถาน ทั้งนี้ แนวเส้นทางและตำแหน่ง รวมทั้งรูปแบบและจำนวนสถานีที่เสนอแนะ อาจแตกต่างจากผลการศึกษาและการออกแบบที่มีอยู่แล้วหากมีความเหมาะสมและดีกว่าแบบเดิม

     สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)

      ในงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

       เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เสนอประเด็นห่วงกังวล และได้แสดงความคิดเห็นอย่างครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาโครงการเป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยได้พิจารณาให้สอดคล้องตามประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทาง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2542 และเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

       โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) โดยมีแนวเส้นทางเริ่มต้นบริเวณโรงพยาบาลนครพิงค์ และมีจุดสิ้นสุดบริเวณแยกแม่เหียะสมานสามัคคี และมีสถานเบื้องต้น 12 สถานี ซึ่งมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร ในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมีขอบเขตพื้นที่ศึกษาอยู่ใน ระยะประมาณ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตําบล 2 อําเภอ ได้แก่ ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม ตําบลช้างเผือก ตําบลศรีภูมิ ตําบลพระสิงห์ ตําบลหายยา ตําบลสุเทพ ตําบลป่าแดด และตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยผลสรุปประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมี มีข้อสรุปดังนี้

ด้านวิศวกรรม

1. แนวเส้นทางโครงการควรมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่อําเภอแม่ริมและมีจุดสิ้นสุดที่ย่านายหางดง
2. ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการระบบขนส่งทุกระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรได้ตรงจุด
3. ควรมีการพัฒนาโครงการเป็น loop สั้นๆ
4. ควรออกแบบโครงการให้รองรับประชาชนที่เดินทางโดยจักรยาน
5. ควรกําหนดตําแหน่งสถานีให้อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนหรือสถานที่ราชการ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่เด็กและประชาชน ที่มาใช้บริการ
6. ควรมีสถานีเพิ่มเต็มช่วงบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ถึงแยกแม่เหียะเสมานสามัคคี
7. ควรมีที่จอดรถบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ถึงแยกแม่เหียะ สมานสามัคคี
8. ควรมีการศึกษาแบบบูรณาการกับโครงการอื่นๆ เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นต้น 9. ควรออกแบบพัฒนาโครงการให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
10. ควรพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันทั้ง 3 เส้นทาง ตามแผนแม่บท

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. ควรออกแบบโครงสร้างให้อยู่ระดับดิน เนื่องจากโครงการบางส่วนอยู่ในเขตเมืองเก่าและช่วยลดงบประมาณในการก่อสร้าง

ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

1. ควรประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
2. ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการ
3. ควรจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือแนวทางการจัดทํา TOD
4. ควรเพิ่มเติมข้อมูลโครงการและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟชบุ๊ก เป็นต้น
5. ควรเชิญผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างครบถ้วน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

1. ควรเร่งดําเนินโครงการให้เกิดขึ้นจริง
2. ควรเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลโครงการ

blank

blank

เพิ่มเติมดูได้ที่เพจจังหวัดเชียงใหม่

ติดตามเว็บไซต์ CM108 ประจำจะไม่พลาดข่าวสาร 

blank

Must Read

 คลังเผย รอ ครม. 11 พ.ค.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนโครงการ “เราชนะ” เพิ่มเติม อย่าหลงเชื่อ!! ข่าวปลอม หรือ SMS...

 คลังเผย รอ ครม. 11 พ.ค.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนโครงการ “เราชนะ” เพิ่มเติม อย่าหลงเชื่อ!! ข่าวปลอม หรือ SMS หลอกลวง ระวังตกเป็นเหยื่อ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลัง ครม.มีมติเห็นชอบหลักการข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่ กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเราชนะ จะได้นำเสนอรายละเอียดและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยะจะให้ ครม.พิจารณา...
error: Alert: Content is protected !!