blank
blank
Home ข่าวทั่วไทย เปิดนโยบายรัฐบาล นายกฯแถลงแล้วต่อรัฐสภา ชู 12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน

เปิดนโยบายรัฐบาล นายกฯแถลงแล้วต่อรัฐสภา ชู 12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน

-

blank

เปิดนโยบายรัฐบาล นายกฯแถลงแล้วต่อรัฐสภา ชู 12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน พร้อมเผยภาพชุดคณะรัฐมนตรี

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่รัฐสภาชั่วคราว หอประชุม บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมายังงอาคารรัฐสภาชั่วคราว เพื่อแถลงนโยบายรัฐบาลในที่ประชุมรัฐสภา
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายโดยแบ่งเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี้
นโยบายหลัก 12 ด้าน
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทํานุบํารงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
-คลิกดูคำแถลงนโยบายรัฐบาล-
-คลิกดูภาพชุดคณะรัฐมนตรี-

blank
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

blank
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

blank
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

blank
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

blank
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

blank
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

blank
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

blank

Must Read

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ 5 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ 5 โดยมี...