ข่าวดี‼ จีนปลดล็อกนำเข้าลำไยไทย จำนวน 56 โรงคัดบรรจุ

674

ข่าวดี‼ จีนปลดล็อกนำเข้าลำไยไทย จำนวน 56 โรงคัดบรรจุ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้ส่งมาตรการป้องกันและนำส่งรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขของโรงคัดบรรจุลำไยส่งออกไปจีน รวมถึงระบบควบคุมการส่งออกของไทย ให้ผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายจีนได้ประเมิน ซึ่งพบว่าผู้ประการที่มีการตรวจพบแมลงศัตรูพืชกักกันน้อยที่สุด 50 แห่งจาก 66 แห่งที่ตรวจพบเมื่อ พ.ย. 63 ถึง ก.ค. 64 ให้สามารถส่งออกได้ตามปกติ

สำหรับผลการหารือที่ทางการจีนตอบกลับมาประกอบด้วย

1. จากการประเมินเอกสารการปรับปรุงแก้ไขที่ฝ่ายไทยเสนอมา ฝ่ายจีนเห็นว่า โรงคัดบรรจุ 6 แห่ง จาก 9 แห่ง ที่ฝ่ายไทยได้ทำการระงับเป็นการชั่วคราวด้วยตนเองในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สามารถดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดในพิธีสารที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน จึงอนุญาตให้ส่งออกไปจีนได้

2. โดยภาพรวมแล้ว ฝ่ายจีนเห็นชอบกับมาตรการป้องกันควบคุมศัตรูพืชในลำไยส่งออกไปจีนตามที่ไทยเสนอ แต่เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าว ซึ่งยังคงต้องได้รับการทดสอบประสิทธิภาพของมาตรการในขั้นตอนการนำเข้า ดังนั้น ฝ่ายจีนจึงเห็นควรให้การส่งออกไปจีนของโรงคัดบรรจุ จำนวน 66 แห่ง สามารถดำเนินการใน 2 ขั้นตอน ดังนี้

(1) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โรงคัดบรรจุ จำนวน 50 แห่ง ที่มีความถี่ในการตรวจพบศัตรูพืชค่อนข้างต่ำสามารถส่งออกลำไยไปจีนได้ โดยฝ่ายจีนจะประเมินประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าว ในขั้นตอนการกักกันการนำเข้าหลังจากนี้

(2) หากมาตรการดังกล่าวได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพจริง โรงคัดบรรจุที่เหลืออีก 16 แห่ง ที่มีความถี่ในการตรวจพบศัตรูพืชค่อนข้างสูง จะสามารถส่งออกลำไยไปจีนได้

ทั้งนี้ ทางฝ่ายจีนคาดหวังให้ฝ่ายไทยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกักกันการส่งออกผลไม้ไปจีน เพื่อรับประกันว่าจะไม่มีการปนเปื้อนศัตรูพืชกักกันที่ฝ่ายจีนกังวล

Facebook Comments