สำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ แจ้งให้บริการรับรองเอกสาร  ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2564 รับเฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ได้รับนัดหมายเท่านั้น โดยผ่านระบบออนไลน์ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

239

สำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ แจ้งให้บริการรับรองเอกสาร  ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2564 รับเฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ได้รับนัดหมายเท่านั้น โดยผ่านระบบออนไลน์ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การให้บริการรับรองเอกสารของสำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2564
สำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ จำเป็นต้องให้บริการเฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ได้รับนัดหมาย ตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สำหรับท่านที่มีความจำเป็นต้องรับรองเอกสารเร่งด่วน ขอให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ทาง https://bit.ly/3m50mqW พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นและแสดงหลักฐานประกอบ เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมลและนัดหมายเวลาที่จะเข้ารับบริการต่อไป
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร. 053-112-748 ระหว่างวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
ที่มา : Pr chiangmai
Facebook Comments