สสปน. เดินหน้าปลุกเศรษฐกิจ จัด +BLOOMS FESTIVAL 2021 (พลัส บลูมส์ เฟสติวัล) สร้างแรงจูงใจเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายในการจัดงานประชุมและนิทรรศการ

264

สสปน. เดินหน้าปลุกเศรษฐกิจ จัด +BLOOMS FESTIVAL 2021 (พลัส บลูมส์ เฟสติวัล) สร้างแรงจูงใจเลือกจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดหมายในการจัดงานประชุมและนิทรรศการ

2PJHB9.jpg

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัด Plus Blooms Festival 2021 ซึ่งเป็นโครงการขยายผลของ Chiang Mai Blooms 2021 ซึ่งจัดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา งาน Plus Blooms Festival 2021 ในเดือนสิงหาคมนี้ จัดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างแรงจูงใจในการเลือกจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายของการจัดงานประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดกิจกรรมองค์กรต่าง ๆ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักเดินทางธุรกิจ จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเทศกาลที่จะเป็นเทศกาลท้องถิ่น ให้เป็นเทศกาลในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ขอเชิญร่วมงาน +BLOOMS FESTIVAL 2021 (พลัส บลูมส์ เฟสติวัล) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ณ จังหวัดเชียงใหม่

2PJnjy.jpg

วันนี้ (11 ส.ค. 64) คุณจุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือในจังหวัดเชียงใหม่ คุณมรกต ยศธำรงค์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรม ภาคเหนือ (NOHMEX) คุณรามาริน บุญสม ผู้แทนเครือข่ายงานคราฟท์ อ.ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา และคุณดวงรัตน์ ญานะ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Plus Blooms Festival 2021 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนจากชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการโดยเครือข่ายในพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ การจ้างงาน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประสานงานร่วมกันระหว่างชุมชน องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น ไปจนถึงระดับจังหวัด ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ สร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพของทุนในพื้นที่สำหรับนักเดินทางไมซ์ ทั้งทางด้านวิถีชีวิตที่เอกลักษณ์ การเชื่อมโยง ช่างฝีมือและศิลปินพื้นบ้านเข้ากับผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหาร สร้างจุดขายใหม่ ๆ ให้กับไมซ์ โดย Chiang Mai Blooms : Plus Blooms Festival 2021 ประกอบไปด้วยกิจกรรม 4 โครงการ ได้แก่

  1. เทศกาลคราฟท์ บลูมส์ 2021 (Crafts Blooms Festival 2021) ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2564
  2. โครงการวิถีราชดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคมเป็นต้นไป
  3. โครงการการเดินทางของดอกไม้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคมเป็นต้นไป
  4. การประชุมวิชาการงานหัตถกรรมของเครือข่ายช่างฝีมือจากเมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative City of Craft and Folk Art Network) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียด ตารางกิจกรรม ติดตามได้ที่
Facebook page: www.facebook.com/PlusBlooms
www.plusblooms.com

2PJP0n.jpg2PJ22W.jpg
2PJCy2.jpg
2PJ6T1.jpg2PJVUJ.jpg
2PJX8b.jpg
2PJp7f.jpg
2PJvca.jpg
2PJG2q.jpg
2PJJFz.jpg