เชียงใหม่ สั่งปิดชั่วคราว 5 หมู่บ้าน และ 2 อ่างเก็บน้ำ ในอำเภอแม่ออน หลังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง

2224

เชียงใหม่ สั่งปิดชั่วคราว 5 หมู่บ้าน และ 2 อ่างเก็บน้ำ ในอำเภอแม่ออน หลังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 64 ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ออน รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่ออน จำนวน 28 ราย ซึ่งการสอบสวนโรค พบว่า กลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเป็นพนักงานของแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพง และระบาดไปสู่บุคคลในครอบครัว ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นควรปิดหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน สถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยบก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ และอ่างเก็บน้ำหนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน

blank

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแล้วจึงมีมติ ออกคำสั่ง ที่ 108/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 2 ,บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 , บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 ,บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 7 ,บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และให้ปิดสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยบก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ และอ่างเก็บน้ำหนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถาน และงดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ทั้งนี้ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ออน ดำเนินการจัดระบบ ระเบียบ และควบคุม ผู้ที่เดินทางเข้า – ออก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งให้ นายอำเภอแม่ออน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ออน กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาท) ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2564

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank
blank