เชียงใหม่สั่งปิด “น้ำพุร้อนสันกำแพง” 14 วัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง

blank

เชียงใหม่สั่งปิด “น้ำพุร้อนสันกำแพง” 14 วัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ออน รายงานการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอแม่ออน จำนวน 17 ราย (8 สิงหาคม 2564) ซึ่งการสอบสวนโรค พบว่า กลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องและเป็นพนักงานของแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพง ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในวงกว้าง จึงเห็นควรปิดน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นเวลา 14 วัน

blank

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติให้ออกคำสั่งที่ 106/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดน้ำพุร้อนสันกำแพง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชน งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่น้ำพุร้อนสันกำแพง โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ออน ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุม ติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งให้นายอำเภอแม่ออนในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ออน กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2564

ข่าว-ภาพ : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว – สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank