อ.แม่ออน ประกาศควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่ 4 หมู่บ้าน ใน ต.บ้านสหกรณ์ เป็นเวลา 3 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวนรายหลาย

1338

อ.แม่ออน ประกาศควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่ 4 หมู่บ้าน ใน ต.บ้านสหกรณ์ เป็นเวลา 3 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวนรายหลาย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอแม่ออน ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่ออําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 01 / 2564 เรื่อง กําหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก

ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่ออน พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อําเภอแม่ออน จํานวน 17 ราย ซึ่งการสอบสวนโรค พบว่า กลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องและเป็นพนักงานของของแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสันกําแพง ตําบลบ้านสหกรณ์ อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะนําไปสู่การแพร่ระบาดในวงกว้างได้ คณะกรรมการโรคติดต่ออําเภอแม่ออน จึงมีมติ ให้ปิดน้ําพุร้อนสันกําแพงแล้วนั้น

อําเภอแม่ออน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 ในพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีมติเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 1 กําหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก จํานวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 , บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 , บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 7 , บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านสหกรณ์ อําเภอแม่ออน เป็นเวลา 3 วัน

ข้อ 2 ขอความร่วมมือให้ประชาชน งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3, บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 , บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 7 ,บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านสหกรณ์ อําเภอแม่ออน โดยไม่มี เหตุจําเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ข้อ 3 ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 , บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 , บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 7 ,บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านสหกรณ์ อําเภอแม่ออน และให้งด ทํากิจกรรมกลุ่ม โดยไม่มีเหตุจําเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019

ข้อ 4 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอแม่ออน ดําเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุม ติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออก ตามข้อ 1 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 5 กรณีที่ประชาชนมีความจําเป็นที่จะออกนอกพื้นที่ควบคุม ให้แจ้งคณะกรรมการควบคุม โรคระดับตําบล หรือผู้ใหญ่บ้านให้ทราบก่อนการเดินทางทุกครั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2564

Facebook Comments