ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับกวดขันการเดินทางเข้ามาจากแนวชายแดน พร้อมเร่งใช้มาตรการ Bubble and Seal ในแคมป์แรงงาน

539

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับกวดขันการเดินทางเข้ามาจากแนวชายแดน พร้อมเร่งใช้มาตรการ Bubble and Seal ในแคมป์แรงงาน

วันที่ 4 ส.ค. 64 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เกี่ยวกับข้อกำหนดและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งได้มีการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

blank

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ ประสานความร่วมมือกับกองกำลังนเรศวร เพื่อเข้มงวดกวดขันการเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่จากแนวชายแดนโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตก หรือจังหวัดตาก และให้ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง จัดชุดลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาอีกชั้นหนึ่ง พร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติตนของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด รวมถึงมอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กำกับติดตามการลักลอบทำกิจกรรมอื่นใดในลักษณะที่ไม่เปิดเผย ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดคลัสเตอร์ที่ไม่สามารถระบุแหล่งของการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้

นอกจากนี้ ได้กำชับไปยังศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30 ) โดยเฉพาะเรื่องการนำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) มาใช้บังคับอย่างเข้มงวด ในแคมป์แรงงานและสถานประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ กรณีสถานที่พักสำหรับแรงงานอยู่คนละแห่งกับสถานที่ทำงาน ให้นำมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พัก และสถานที่ทำงานภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) มาบังคับใช้ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค และตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ เจ้าของสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงาน จะต้องมีการจัดทำแผน Bubble and Seal ที่ระบุในแผนว่าสถานที่นั้น ๆ มีการจัดแบ่งโซน และมีมาตรการตามแนวทางของ ศบค. อย่างไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง โดยสามารถอ้างอิงได้จากแผนของเรือนจำกลางเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นคิวอาร์โค้ดไว้แล้วในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 22 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับกลุ่มแรงงานก่อสร้างและกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน

ข่าว-ภาพ : นันธิกา กิจปาโล / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่