เชียงใหม่ สั่งปิดบ่อตกกุ้ง และห้องอบซาวน่า ออนเซ็น หรือกิจกรรมที่คล้ายกัน เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่ 31 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

466

จังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดบ่อตกกุ้ง และห้องอบซาวน่า ออนเซ็น หรือกิจกรรมที่คล้ายกัน เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่ 31 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 92/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติเห็นควรปิดสถานที่เพิ่มเติม ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 98/2564 โดยให้ปิดสถานที่เพิ่มเติม ประกอบด้วย บ่อตกกุ้ง และห้องอบซาวน่า ออนเซ็น หรือกิจกรรมอย่างอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ทั้งนี้หากพบว่า บรรดาคำสั่งหรือประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับใดมีข้อความที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้เป็นหลัก ในกรณีมีปัญหาที่จะต้องตีความหรือวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้ตีความหรือวินิจฉัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 แล้วแต่กรณี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ข่าว-ภาพ : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม – พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่Facebook Comments