เชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม 4 หมู่บ้าน ใน ต.หนองควาย อ.หางดง ควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน

3677

เชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม 4 หมู่บ้าน ใน ต.หนองควาย อ.หางดง ควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอหางดง จำนวน 61 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรค พบว่า กลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเป็นพนักงานของบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ตั้งอยู่ที่ 161-161/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่การแพร่ระบาดในวงกว้างได้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติให้ปิดบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 1 กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตองกาย หมู่ที่ 1 บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 และบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน

ข้อ 2 ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ บ้านตองกาย หมู่ที่ 1 บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 และบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ข้อ 3 ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่บ้านตองกาย หมู่ที่ 1 บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 และบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และงดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อ 4 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า – ออกหมู่บ้าน ตามข้อ 1 เพื่อการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 5 ให้นายอำเภอหางดงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดงและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอหางดง กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564

ข่าว-ภาพ : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม – พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments