เชียงใหม่คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 กลุ่มคนงานเก็บลำไย กำชับต้องตรวจ SWAB หาเชื้อทุกคน

787

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มคนงานเก็บลำไย ขอให้ผู้ประกอบการจัดทำรายชื่อผู้รับจ้างงาน และทะเบียนผู้มาใช้บริการ ให้สาธารณสุขอำเภอ เพื่อนำไปตรวจคัดกรอง ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ กำชับต้อง SWAB ทุกคน ถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้า-ออก พื้นที่ได้

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูการเก็บลำไย ทำให้มีแรงงานต่างพื้นที่เข้ามาเก็บลำไยเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มคนงานเก็บลำไย โดยขอให้ผู้ประกอบการโรงรับซื้อผลไม้ (ล้ง) ผู้ประกอบการสถานที่คว้านลำไย เจ้าของสวนลำไย จัดทำรายชื่อผู้รับจ้างงาน ทะเบียนผู้มาใช้บริการ และเลขทะเบียนรถรับส่งสินค้า พร้อมแจ้งรายชื่อคนงานเก็บลำไยในสังกัดให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อส่งมอบให้แก่สาธารณสุขอำเภอ เพื่อนำไปตรวจคัดกรอง (SWAB) ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ

ในการนี้ให้เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เจ้าพนักงานควบคุมโรค จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T แก่ผู้ประกอบการและคนงานเก็บลำไย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ แรงงานที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ๆ ต้องกรอกข้อมูลในระบบ CM-CHANA ก่อนเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง จากนั้นให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ ส่วนกลุ่มที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด รวมถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SWAB) ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ และกักตัวจนครบ 14 วันก่อนเข้าทำงานทุกราย

นอกจากนี้ ขอให้ทุกอำเภอกำหนดมาตรการเข้า-ออก พื้นที่ของคนงานเก็บลำไย โดยจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ (SWAB) แล้วเท่านั้น ถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้า-ออก พื้นที่ได้

ข่าว-ภาพ : นันธิกา กิจปาโล – ศราวุธ เจิมจันทร์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments