เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเข้มห้ามการจัดกิจกรรมรวมคนเกิน 50 คน เนื่องจากแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ลักษณะกลุ่มก้อนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1507

เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเข้มห้ามการจัดกิจกรรมรวมคนเกิน 50 คน เนื่องจากแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ลักษณะกลุ่มก้อนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 80/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก สืบเนื่องจากเดิมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 75/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากนั้น จังหวัดเชียงใหม่ ยังพบการนำเข้าของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเกิดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ลักษณะกลุ่มก้อนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง การควบคุมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเข้มงวดกว่าพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดฯ โดยที่ประชุมได้มีความเห็นชอบให้ออกคำสั่งดังนี้

ข้อ 1. ให้ยกเลิกข้อ 4 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 75/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใดๆ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต”

ข้อ 2. พิจารณาใช้เวลาการทำกิจกรรมร่วมกันให้น้อยที่สุด และงดการรับประทานอาหารร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

และเมื่อวานนี้ (15 ก.ค. 64) ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ และ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้จับกุมผู้ดูแลร้าน 36 โมเดิร์น ตั้งอยู่เลขที่ 289/7 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถจับกุมผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย ที่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 69/2564 เรื่อง ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่อง ยินยอมให้ลูกค้าบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่อง เกินเวลา 21.00 น. พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับร่วมกัน เป็นจำนวน 6,000 บาท พร้อมกันนี้ได้จับกุมผู้ใช้บริการ จำนวน 18 ราย เนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 70/2564 ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มและบริเวณต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป โดยพนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับ รายละ 2,000 บาท

ภาพ-ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม-พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank
blank
blank