วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งมอบโควตาการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเรียน มากกว่า 1,600 โควตา เพื่อสู้ภัย Covid-19

6314

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ สู้ภัย Covid-19 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งมอบโควตาการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ม.3, ปวช.3 และ ม.6 ที่ต้องการศึกษาต่อสายอาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2565 (ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ต้องยื่นแฟ้ม)

1

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งมอบโควตาการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเรียน มากกว่า 1,600 โควตา โดยวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงความรู้ เทคโนโลยี และฝึกทักษะด้านอาชีพ ทางคณะผู้บริหารจึงได้มีการจัดสรรโควตาการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ม.3, ปวช.3 และ ม.6 ที่ต้องการศึกษาต่อสายอาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ (ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ต้องยื่นแฟ้ม) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

2

โควตา ม.3 เรียนต่อ ปวช. : จำนวน 750 โควตา โดยแบ่งเป็น ช่างอุตสาหากรรม ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ 6,000 บาท นักศึกษาพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ 4,500 บาท ตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร (ช่างอุตสาหากรรม) (สมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวน)

 • ค่าเทอม 6,000 บาท / เทอม
 • ค่าเครือข่ายผู้ปกครอง 100 บาท / เทอม
 • ค่าเสื้อผ้า หนังสือ อุปกรณ์การเรียน 3,000 บาท (แรกเข้า)

รวม  9,100 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร (พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว) (สมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวน)

 • ค่าเทอม 4,500 บาท / เทอม
 • ค่าเครือข่ายผู้ปกครอง 100 บาท / เทอม
 • ค่าเสื้อผ้า หนังสือ อุปกรณ์การเรียน 3,000 บาท (แรกเข้า)

รวม 7,600    บาท

วิธีการสมัคร โควตา ม.3 เรียนต่อ ปวช. (สมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวน)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ : https://tinyurl.com/2fvknrpc
  • กรณีชำระเงินผ่านเว็บไซต์รับสมัคร : จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับเพื่อสอบถามขนาดชุดและนัดวันถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษา
  • กรณีชำระเงิน ณ วิทยาลัยฯ : สามารถเข้ามาติดต่อชำระเงินในวัน จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. พร้อมทั้งวัดชุด และถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ในวันดังกล่าว
 2. เข้ากลุ่ม Facebook ครอบครัวโปลิ 65 (https://tinyurl.com/2x2aenf2) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย

3

โควตา ม.6 เรียนต่อ ปวส. : จำนวน 300 โควตา โดยแบ่งเป็น ช่างอุตสาหากรรม ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ 9,000 บาท นักศึกษา พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ 7,000 บาท ตลอดหลักสูตร (สมัครวันนี้ – 30 ตุลาคม 2564)

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร (ช่างอุตสาหากรรม) (สมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวน)

 • ค่าเทอม 9,000 บาท / เทอม
 • ค่าเครือข่ายผู้ปกครอง 100 บาท / เทอม
 • ค่าเสื้อผ้า หนังสือ อุปกรณ์การเรียน 3,000 บาท (แรกเข้า)

รวม 12,100 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร (พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว) (สมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวน)

 • ค่าเทอม 7,000 บาท / เทอม
 • ค่าเครือข่ายผู้ปกครอง 100 บาท / เทอม
 • ค่าเสื้อผ้า หนังสือ อุปกรณ์การเรียน 3,000 บาท (แรกเข้า)

รวม 10,100  บาท

วิธีการสมัคร โควตา ม.6 เรียนต่อ ปวส. (สมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวน)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ : https://tinyurl.com/2fvknrpc
  • กรณีชำระเงินผ่านเว็บไซต์รับสมัคร : จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับเพื่อสอบถามขนาดชุดและนัดวันถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษา
  • กรณีชำระเงิน ณ วิทยาลัยฯ : สามารถเข้ามาติดต่อชำระเงินในวัน จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. พร้อมทั้งวัดชุด และถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ในวันดังกล่าว
 2. เข้ากลุ่ม Facebook ครอบครัวโปลิ 65 (https://tinyurl.com/2x2aenf2) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย

4

โควตา ปวช. เรียนต่อ ปวส. : จำนวน 630 โควตา โดยแบ่งเป็น ช่างอุตสาหากรรม ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ 16,500 บาท นักศึกษา พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ 13,500 บาท ตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร (ช่างอุตสาหากรรม) (สมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวน)

 • ค่าเทอม 16,500 บาท / เทอม
 • ค่าเครือข่ายผู้ปกครอง 100 บาท / เทอม
 • ค่าเสื้อผ้า หนังสือ อุปกรณ์การเรียน 3,000 บาท (แรกเข้า)

รวม 19,600  บาท

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร (พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว) (สมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวน)

 • ค่าเทอม 13,500 บาท / เทอม
 • ค่าเครือข่ายผู้ปกครอง 100 บาท / เทอม
 • ค่าเสื้อผ้า หนังสือ อุปกรณ์การเรียน 3,000 บาท (แรกเข้า)

รวม 16,600  บาท

วิธีการสมัคร โควตาเรียนต่อ ปวส. (สมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวน)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ : https://tinyurl.com/2fvknrpc
  • กรณีชำระเงินผ่านเว็บไซต์รับสมัคร : จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับเพื่อสอบถามขนาดชุดและนัดวันถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษา
  • กรณีชำระเงิน ณ วิทยาลัยฯ : สามารถเข้ามาติดต่อชำระเงินในวัน จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. พร้อมทั้งวัดชุด และถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ในวันดังกล่าว
 2. เข้ากลุ่ม Facebook ครอบครัวโปลิ 65 (https://tinyurl.com/2x2aenf2) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.lannapoly.ac.th

5678