เชียงใหม่สั่งปิดเพิ่ม 2 หมู่บ้าน 1 สถานประกอบการ เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

5460

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม 3 คำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว 14 วัน ทั้งหมู่บ้านและสถานประกอบการ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ขอความร่วมมือห้ามเข้า-ออก เพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน และให้สถานประกอบการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมตรวจหาเชื้อในพนักงานร้านทุกคน

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่หมู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 (หย่อมบ้านป่าบงใหม่, หย่อมบ้านป่าบงเก่า และหย่อมบ้านแม่แกน) ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จำนวน 1 ราย และวันที่ 15 กรกฎาคม พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้หมู่บ้านนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมแล้วจำนวน 3 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 77/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว โดยให้ปิดหมู่บ้านดังกล่าวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และขอความร่วมมือห้ามประชาชนเดินทางเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 พร้อมขอให้ผู้ที่อยู่ในหมู่บ้าน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถาน งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
นอกจากนี้ ยังได้มีคำสั่งที่ 78/2564 ปิดหมู่บ้านปางลุง – บวกเต๋ย หมู่ที่ 8 และบ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในลักษณะกลุ่มก้อน ในพื้นที่ตำบลโป่งแยง และมีการระบาดเป็นวงกว้าง โดยพบผู้ติดเชื้อในอำเภอแม่ริมแล้วจำนวน 60 ราย และกำหนดมาตรการเช่นเดียวกับการปิดหมู่บ้านแกน้อย โดยทั้ง 2 คำสั่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
และจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลักษณะกลุ่มก้อน ในร้าน “Relax Express Massage & Spa Chiang Mai” ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนคชสาร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 7 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติคำสั่งที่ 79/2564 ให้ปิดร้านดังกล่าวเป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยให้เจ้าของสถานที่/ผู้ประกอบการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และให้พนักงานของร้านทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งหากผลตรวจเป็นลบก็ให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่

าว-ภาพ : นันธิกา กิจปาโล-พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank