รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นำคณะกรรมการประกวดคลองแม่ข่า ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอผลงาน และลงพื้นที่ตรวจประเมินความคืบหน้าในการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม ที่ ตำบลแม่สา และตำบลดอนแก้ว 

244

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นำคณะกรรมการประกวดคลองแม่ข่า ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอผลงาน และลงพื้นที่ตรวจประเมินความคืบหน้าในการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม ที่ ตำบลแม่สา และตำบลดอนแก้ว 

blank
วันนี้ (14 ก.ค. 64) นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอผลงาน และลงพื้นที่ตรวจประเมินความคืบหน้าในการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม ที่ ตำบลแม่สา และตำบลดอนแก้ว โดยมี นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน โดยในวันนี้เป็นการลงพื้นที่ประเมินผลการประกวดวันที่ 2 ต่อจากอำเภอหางดง โดยยังเหลือการประเมินอีก 1 ครั้ง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะลงพื้นที่กันในวันพรุ่งนี้
blank
ทั้งนี้ อำเภอแม่ริม ถือเป็นเขตพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำของคลองแม่ข่า โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ส่วนราชการ พี่น้องประชาชนและจิตอาสา ได้บูรณาการร่วมกันดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคลองแม่ข่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า มีการขุดลอกคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ขณะเดียวกันก็ได้สร้างรางระบายน้ำ ติดตั้งถังบำบัดน้ำที่มาจากครัวเรือนต่างๆ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันดูแลรักษาลำน้ำให้กับชาวบ้าน จนส่งผลให้คลองแม่ข่าและภูมิทัศน์โดยรอบมีสภาพดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมาก น้ำในคลองมีความใสสะอาด สัตว์น้ำสามารถอาศัยอยู่ในน้ำได้ และมีการสูบน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ โดยจุดเด่นที่เห็นว่ามีการพัฒนาอย่างชัดเจนในอำเภอแม่ริม คือ การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้เกิดความสวยงาม ด้วยการพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้กลายเป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของของคนในชุมชน มีการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย นอกจากนี้ ยังมีแปลงปลูกผักสวนครัว เพื่อให้ชาวบ้านได้นำไปประกอบอาหารเลี้ยงชีพได้อีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากคลองแม่ข่าได้อย่างครบครัน
สำหรับการวางแผนการพัฒนาในอนาคตนั้น ทางอำเภอแม่ริมได้มีการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการมาต่อยอดการพัฒนาคลองแม่ข่า โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และทำให้สามารถระบายน้ำได้ดี โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลผ่านของน้ำและป้องกันน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนจากการรั่วของลำเหมือง และ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ สำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank
***************************
ที่มา : Pr chiangmai