เชียงใหม่ออกคำสั่ง ปิดหมู่บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง 14 วัน ตลาดนัดในพื้นที่ อ.แม่ริม ปิด 14 วันด้วย ให้ ศปก.อ.แม่ริม ควบคุมเข้มการเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน

692

เชียงใหม่ออกคำสั่ง ปิดหมู่บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง 14 วัน ตลาดนัดในพื้นที่ อ.แม่ริม ปิด 14 วันด้วย ให้ ศปก.อ.แม่ริม ควบคุมเข้มการเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน

วันที่ 14 ก.ค. 64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่งฯ ที่ 76/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว โดยสั่งให้ปิดหมู่บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ยัง ให้ปิดตลาดนัด ตลาดเปิดท้ายขายของ ในพื้นที่อำเภอแม่ริม เป็นเวลา 14 วัน ด้วย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านกองแหะ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

สำหรับประชาชนในหมู่บ้านกองแหะ จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถานโดยงดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ริม ดำเนินการจัดระเบียบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านกองแหะ และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 -27 กรกฎาคม 2564ข่าว : ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments