เชียงใหม่ ยกระดับควบคุมการระบาด สั่งห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมเกิน 100 คน

blank

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังพบการนำเข้าของโรค และเกิดการแพร่ระบาด ในลักษณะกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ เพราะมีประชาชนจากพื้นที่ต่าง ๆ เดินทางเข้า-ออกจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความยากลำบากในการควบคุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 75/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยกำหนดให้การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ จำกัดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

blankblank

blank

ข่าว : นันธิกา กิจปาโล – พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่