เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการ สั่งทุกสถานศึกษา งดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน มีผลตั้งแต่ 13 – 31 ก.ค. 64

572

เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการ สั่งทุกสถานศึกษา งดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน มีผลตั้งแต่ 13 – 31 ก.ค. 64

วันที่ 11 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งที่ 71/2564 เรื่องมาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นั้น
จากการสอบสวนโรคพบว่ามีการติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่สามารถระบุแหล่งของโรคได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และอาจกระจายเข้าสู่สถานศึกษาได้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติ ปรับมาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา
โดยออกคำสั่งที่ 72/2564 กำหนดให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท และสถานศึกษาที่จัดให้มีที่พักสำหรับนักเรียนเป็นปกติธุระ (โรงเรียนประจำ) งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน สำหรับการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน และไม่อนุญาตให้นักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กหอพักนอน เดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) ให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ เพื่อลดการเดินทางของบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13- 31 กรกฎาคม 2564
///////////////
ข่าว : นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
Facebook Comments