เชียงใหม่ประกาศ ผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว “ไม่ต้องกักตัว” โดยให้ยื่นหลักฐานพร้อมแบบ ชม.4 ให้เจ้าพนักงานโรคติดต่อพิจารณา

blank

เชียงใหม่ประกาศ ผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว “ไม่ต้องกักตัว” โดยให้ยื่นหลักฐานพร้อมแบบ ชม.4 ให้เจ้าพนักงานโรคติดต่อพิจารณา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติให้ออก ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 15) เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสาระสำคัญกำหนดเป็นแนวทางให้ปฏิบัติ ว่า

“ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด) และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หากประสงค์จะขอผ่อนผัน ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 (swab) และไม่ต้องกักตัว กรณีฉีดวัคซีนครบแล้ว (AstraZeneca ฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และ Sinovac ฉีดครบ 2 เข็ม หรือวัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

ให้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแบบ ชม. 4 ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อให้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งคุมไว้สังเกต (Control for observation) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันจะต้องบันทึกรายละเอียดประจำวันเพื่อประเมินตนเอง ตามแบบ ชม.3 ด้วย

กรณีผู้เดินทางตามวรรคแรก มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจใช้ดุลพินิจออกคำสั่งให้ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (swab) และต้องกักตัว (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานกักกันโรคของรัฐ หรือโรงแรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด โดยผู้กักตัวออกค่าใช้จ่ายเอง”

blank

blank

blank

blank