มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมทุ่มงบ 400 กว่าล้าน ช่วยเหลือนักศึกษาและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

299
blank

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมทุ่มงบ 400 กว่าล้าน ช่วยเหลือนักศึกษาและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

blank

วันนี้ (6 ก.ค. 64) ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 37/2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึง มาตรการดูแลนักศึกษาในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพของประชาชนในวงกว้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและผู้ปกครอง จึงได้มีการหารือกำหนดแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง ผ่านการดำเนินการต่างๆ รวมมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 465,000,000 บาท
blank
สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้น ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายให้ทุกคณะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกหลักสูตร ตลอดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และในส่วนของการสอบกลางภาคการศึกษาจะเป็นการจัดสอบในรูปแบบออลนไลน์เป็นหลัก เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเลื่อนสอบหรือจัดสอบในรูปแบบ ON SIDE ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา และเน้นย้ำให้จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
blank
ด้านมาตรการการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยได้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงลดค่าบำรุงหอพัก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นอกจากนี้ยังได้จัดหาทุนการศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ พร้อมทั้งจัดงบประมาณสำหรับกองทุนช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษา เพื่อเป็นทุนทำงานและเป็นเงินยืม ตลอดจนช่วยผ่อนผันระยะเวลาและเลื่อนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่กู้ยืมจาก กยศ. และนักศึกษาที่มีความจำเป็นอื่นๆ
และเพื่อให้การเรียนการสอนทางออนไลน์เป็นไปอย่างสะดวก ทางมหาวิทยาลัยได้แจกซิมโทรศัพท์ฟรี ให้แก่นักศึกษาทุกคนใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำนวน 40,000 ซิม พร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้นักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์สามารถยืมใช้เพื่อการเรียนได้ จำนวน 950 เครื่อง รวมถึงมีการเตรียมอุปกรณ์ EZ Studio ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือและโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยได้รวบรวมมาเพื่อให้อาจารย์สามารถสร้างสื่อ Online ด้วยตัวเองได้ พร้อมกับลิขสิทธิ์โปรแกรม Zoom สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์อีกด้วย
blank
/////////////////
ที่มา : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่