วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อค้นหาตัวเองในสายอาชีพทางด้านเทคโนโลยี ในโครงการ “Gifted School และ PRE College 2021”

306

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อค้นหาตัวเองในสายอาชีพทางด้านเทคโนโลยี ในโครงการ “Gifted School และ PRE College 2021”

S 4456456

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อค้นหาตัวเองในสายอาชีพทางด้านเทคโนโลยี ในโครงการ “Gifted School และ PRE College 2021”

prompong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยว่า Gifted School  เป็นโครงการที่ส่งเสริมผู้มีพรสวรรค์ และความชื่นชอบในด้านเทคโนโลยีได้มาเปิดประสบการณ์เรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาสาขาวิชาที่ตัวเองชื่นชอบ เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยโดยทีมคณาจารย์ที่มากประสบการณ์ สามารถนำผลการเรียนแนบใน portfolio เพื่อยื่นสมัครใน TCAS รอบที่ 1 ได้

97826

โดยคุณสมบัติ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมาะสำหรับน้องที่กำลังค้นหาตัวเองในการศึกษาต่อทางด้านสายเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรี ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 18,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด) เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 2564 – 9 มกราคม 2565 เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น – 16.00 น.เรียน 4 วิชา วิชาละ 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 120 ชั่วโมง

97827

Pre College โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความใฝ่ฝันและชื่นชอบการเรียนในสายเทคโนโลยี สามารถเก็บคะแนนและเกรดเพื่อเทียบโอนในระดับปริญญาตรีได้จริง

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 16,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด) เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 64 – 9 มกราคม 65 เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น – 16.00 น.เรียนวิชาทั่วไป 2 วิชา วิชาละ 5 วัน  วันละ 6 ชั่วโมง เรียนวิชาเฉพาะสาขา 1 วิชา วิชาละ 8 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 108 ชั่วโมง

กิจกรรมพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิ  กิจกรรมศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัส และรู้ลึกเกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพทางด้านเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมการสร้าง Portfolio เพื่อประกอบการเข้าสมัคร TCAS รอบที่ 1  กิจกรรมเข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษารุ่นพี่แบบ exclusive กิจกรรมงานเลี้ยงปิดค่ายพร้อมมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมอีกมากมาย

305158

สำหรับความพิเศษของ ปีนี้โครงการ Gifted ได้มีความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโครงการ Gifted ของมนุษย์ สำหรับน้องๆ ที่สนใจสายมนุษย์ สามารถเข้าร่วมโครงการ Gifted  School  Humanities เพื่อเรียนรู้ทักษะการสื่อสารและกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ ใน 4 วิชา ของทางด้านมนุษยศาสตร์ ได้แก่

  1. วิชา Speaking in Public like A Pro
  2. วิชา Philosophies in Netflix
  3. วิชา How History is Produced

4.วิชา Telling Stories Like Hollywood Films

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Gifted  School  Humanities สามารถใช้ Portfolio ประกอบการยื่นสมัครในระบบ TCAS รอบที่ 1 ของคณะมนุษยศาตร์ ได้แก่ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาปรัชญา ภาควิชาประวัติศาสตร์ และภาควิชา BA Humanities & Sustainability (BAHS)  (*หมายเหตุ ผู้ประสงค์จะยื่น Portfolio ในภาควิชาภาษาอังกฤษ จะต้องเลือกทำกิจกรรมในวิชา public speaking เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น!) สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสร้าง Portfolio เพื่อประกอบการเข้าสมัคร TCAS รอบที่ 1 สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะพร้อมสัมผัสประสบการณ์จริงบนเวที TED TALKS สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปิดค่ายพร้อมมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการ : https://service.camt.cmu.ac.th/gifted/ สามารถติดต่อสอบภามได้ที่ @CAMTCMU  หรือที่ www.camt.cmu.ac.th  หรือที่ FB CAMT CMU  หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 063-5250248