จังหวัดเชียงใหม่ หารือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้แทนแปลงใหญ่ลำไยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผลผลิตลำไยที่จะออกสู่ท้องตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม 2564

215

จังหวัดเชียงใหม่ หารือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้แทนแปลงใหญ่ลำไยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผลผลิตลำไยที่จะออกสู่ท้องตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม 2564

วันนี้ (2 ก.ค. 64) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการด้านการตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ (ลำไย) โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มีตัวแทนของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้แทนแปลงใหญ่ลำไยเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นด้านผลผลิตและสถานการณ์การตลาดเกษตรลำไยจังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดว่าผลผลิตลำไยปีนี้จะมีมากกว่าปีที่ผ่านมา
ที่ประชุมได้หารือกันเพื่อเตรียมการด้านตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ โดยวางแนวทางการบริหารสมดุล Demand-Supply ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ ซึ่งพบว่าความต้องการผลผลิตส่วนใหญ่จะเน้นการแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งทั้งเปลือก อบแห้งเนื้อสีทอง ลำไยกระป๋อง น้ำสกัดลำไยเข้มข้น และลำไยแช่แข็ง รวม 156,540 ตัน บริโภคสดในประเทศจำนวน 44,353 ตัน และส่งออกต่างประเทศ 60,007 ตัน และคาดว่าในเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงที่ผลผลิตมีปริมาณเก็บเกี่ยวสูงสุดและมีลำไยออกสู่ตลาดมากที่สุด อาจส่งผลกระทบด้านราคา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การตลาด และบริษัทประชารัฐในจังหวัด ได้มีการเตรียมแผนบริหารจัดการสินค้าและเชื่อมโยงกับตลาดภายนอกจังหวัดเพื่อบริหารจัดการผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตออกกระจุกตัว อาทิ การจำหน่ายลำไยเพื่อบริโภคสดในประเทศ โดยมุ่งเน้นกระจายออกนอกแหล่งผลิตผ่าน Modern Trade เครือข่ายสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ (ล้ง) ธกส. ไปรษณีย์ ตลาดออนไลน์ และงานประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด เพื่อเชิญชวนผู้บริโภคร่วมสนับสนุนผลผลิตลำไยของเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรในการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพต่อไป
สำหรับสถานการณ์การผลิตและการเก็บเกี่ยวลำไยจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 มีเนื้อที่ยืนต้น 452,503 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิต 429,771 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งหมด 426,325 ตัน โดยมีเนื้อที่ที่ให้ผลในฤดู 292,489 ไร่ และให้ผลผลิตในฤดู 260,900 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 16.96 % มีผลผลิตเฉลี่ย 892 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งอำเภอที่มีผลผลิดในฤดูมากที่สุด คือ อำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาว และอำเภอจอมทอง ตามลำดับ ทั้งนี้ได้มีการคาดการณ์การเก็บเกี่ยวลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 จะมีปริมาณเก็บเกี่ยวสูงสุดและมีลำไยออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนสิงหาคม โดยขณะนี้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดู ของจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 64) มีปริมาณเก็บเกี่ยวไปแล้ว 317 ตัน โดยมีปริมาณเก็บเกี่ยวสะสม 1,428 ตัน แยกเป็น ลำไยมัดปุ๊ก 81 ตัน ลำไยตะกร้าขาว(ส่งออก) 1,287 ตัน และลำไยรูดร่วง 60 ตัน คงเหลือผลผลิตรอการเก็บเกี่ยว 259,472 ตัน โดยราคาผลผลิตลำไยที่เกษตรกรจำหน่ายในพื้นที่ แบ่งเป็นมัดปุ๊ก เกรด AA , A และ B ราคา 34 , 30 และ 17 บาท/กก. ตะกร้าขาว(ส่งออก) เกรด AA+A , A และ B ราคา 34 , 30 และ 17 บาท/กก. และรูดร่วงเกรด AA, A , B และ C ราคา 20 , 10 , 7 และ 3 บาท/กก. ตามลำดับ
/////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
Facebook Comments