โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่สินค้าของอำเภอบ้านธิ พบกับสินค้าดี สินค้าถูก ในวันที่ 2-4 กรกฏาคม 2564 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

347

โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่สินค้าของอำเภอบ้านธิ พบกับสินค้าดี สินค้าถูก ในวันที่ 2-4 กรกฏาคม 2564 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

S 117825610

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 ที่ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมี นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอบ้านธิ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

เชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่สินค้าของอำเภอบ้านธิ พบกับสินค้าดี สินค้าถูกจากอำเภอบ้านธิ ในวันที่ 2-4 กรกฏาคม 2564 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สืบเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการในพืนที่อำเภอบ้านธิ ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถจัดจำหน่ายสินค้าในช่องทางปกติ ทางอำเภอบ้านธิร่วมกับศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ส่งเสริม กิจกรรมให้กับผู้ประกอบการอำเภอบ้านธิ ในโครงการพัฒนาสินค้าตลาดสินค้าเกษรตร อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการในการจัดหาจุดจำหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตรปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกรแปรรูป และสินค้า OTOP ของอำเภอบ้านธิ

นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอบ้านธิ
นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอบ้านธิ

S 117825567
S 117825568
S 117825569
S 117825570
S 117825571
S 117825572
S 117825573
S 117825574
S 117825576
S 117825577
S 117825578
S 117825579
S 117825580
S 117825581
S 117825582
S 117825583
S 117825584
S 117825585
S 117825587
S 117825588
S 117825589
S 117825590

อำเภอบ้านธิแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเฉพาะ “เมืองสามไต” ที่เน้นท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ พักโฮมสเตย์ ชมวิถีทอผ้า ทัวร์สวนลำไย แหล่งฟาร์มโคนมใหญ่สุดภาคเหนือ มีศูนย์แสดงสินค้าช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชน นากจากนี้อำเภอบ้านธิเป็นชุมชน ที่ยังคงอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โดยเป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งไตลื้อ ไตยอง และไตยวน เป็นจุดเด่นและต้นทุนทางวัฒนธรรม ที่สามารถต่อยยอดและพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ทั้งนี้อำเภอบ้านธิมีจุดเด่นหลายด้าน ที่สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว พัฒนาและส่งเสริมใ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ได้อีกแห่งหนึ่ง

S 117825591
S 117825603
S 117825605
S 117825606
S 117825607
S 117825608
S 117825609243306
243307
243308
243318
243321
243346
243347
243348
243349
243350
243351

Facebook Comments