ทน.เชียงใหม่ ประกาศ‼ เปิดถนนคนเดินท่าแพ (ถนนคนเดินวันอาทิตย์) เริ่ม 4 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

blank

ทน.เชียงใหม่ ประกาศ‼ เปิดถนนคนเดินท่าแพ (ถนนคนเดินวันอาทิตย์) เริ่ม 4 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง เปิดกิจกรรมถนนคนเดินวันอาทิตย์ (ถนนคนเดินเชียงใหม่) ระบุว่าตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีประกาศขยายเวลาการงดจัดกิจกรรมถนนคนเดินวันอาทิตย์ (ถนนคนเดินเชียงใหม่) ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 นั้น

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 63/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการ บางสถานที่ และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ข้อ 3.3 ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดโต้รุ่ง สถานที่จําหน่ายสินค้าเวลากลางคืน/ถนนคนเดิน ซึ่งมีลักษณะเป็นการประจํา ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ

ดังนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ ดําเนินการเปิดกิจกรรม ถนนคนเดินวันอาทิตย์ (ถนนคนเดินเชียงใหม่) ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 โดยให้ผู้ค้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

blank