จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกอำเภอปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดและเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของการตรวจคัดกรองในพื้นที่ และการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว

177

จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกอำเภอปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดและเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของการตรวจคัดกรองในพื้นที่ และการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว

วันนี้ (30 มิ.ย. 64) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่(POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom เพื่อติดตามภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวิเคราะห์สถานภาพคดีอาชญากรรม ผลการบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งของ

หน.คสช.ที่ 46/2558 ลง 30 ธันวาคม 2558 การติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งด้านการจัดการจราจร คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและคดีที่น่าสนใจ รวมไปถึงเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการป้องกันไฟป่า การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์
ทั้งนี้ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดและเคร่งครัด โดยเฉพาะการตั้งด่านในอำเภอต่างๆ นั้น มอบหมายให้แต่ละอำเภอ ดำเนินการประสานงานและสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร่วมกันคัดกรองคนในชุมชน และกำชับให้มีการลงทะเบียน CM-CHANA ทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ โดยให้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจตรา และการดูแลสอดส่องการเดินทางเข้าในพื้นที่ของแรงงาน ที่พักอาศัย และแคมป์คนงานอีกด้วย
////////////////////
ที่มา : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
Facebook Comments