มช. ประกาศ “ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก” ในภาคเรียนที่ 1/64 ช่วยเหลือนักศึกษาช่วงโควิด-19 ระบาด

2869

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ “ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก” ในภาคเรียนที่ 1/64 ช่วยเหลือนักศึกษาช่วงโควิด-19 ระบาด

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบํารุงหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อ สังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและผู้ปกครอง จึงพิจารณาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และค่าบํารุงหอพักในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 และมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 จึงเห็นชอบให้ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบํารุงหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

  1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 10

2. ลดค่าบํารุงหอพักนักศึกษา ร้อยละ 10

3. สําหรับแนวทางการบริหารค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการบริหารค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการบริหารค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยลดสัดส่วนลงรายการละ ร้อยละ 10

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2564

Facebook Comments