ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง อนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคล จดทะเบียนให้บริการรับจ้างผ่านแอปฯได้ เงื่อนไข 12 ข้อ

725

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง อนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคล จดทะเบียนให้บริการรับจ้างผ่านแอปฯได้ เงื่อนไข 12 ข้อ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 ใจความสำคัญ อนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคล สามารถจดทะเบียนให้บริการรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแอปพลิเคชัน แพลทฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้ “รถยนต์รับจ้าง” หมายความว่า รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 4 คน “รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า รถยนต์รับจ้างที่เป็นการนำรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กฎกระทรวงฉบับนี้ระบุว่า เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนนำทรัพยากรที่ตนมีอยู่มาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) โดยการให้ประชาชนสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างได้อย่างถูกต้อง

โดยรับงานจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับบริบทของสังคมและวิถีการใช้ชีวิต ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันที่ทางราชการสามารถเข้ามาจัดระเบียบและตรวจสอบการให้บริการ รับจ้างดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่คนโดยสารแล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนและเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์รับจ้างอีกด้วย

สมควรกำหนดให้มีรถยนต์รับจ้าง บรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ด 7 คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาจดทะเบียน เปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้าง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

อ่านประกาศฉบับเต็ม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/041/T_0004.PDF