ครม. มีมติ ขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 พร้อมทำประกันสุขภาพและยื่นขออนุญาตทำงาน คนต่างด้าว ผ่านระบบออนไลน์ ถึง 13 กันยายน นี้

76

ครม. มีมติ ขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 พร้อมทำประกันสุขภาพและยื่นขออนุญาตทำงาน คนต่างด้าว ผ่านระบบออนไลน์ ถึง 13 กันยายน นี้

นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงมีความรุนแรงและพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ที่มีคนต่างด้าวทำงานหนาแน่น ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคนั้น ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องระดมทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ในการป้องกัน ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรค เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนโดยรวม จึงจำเป็นต้องชะลอยับยั้งการดำเนินการตรวจหาชื้อโควิด-19 ให้กับคนต่างด้าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จากปัญดังกล่าว คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้ขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 พร้อมทำประกันสุขภาพและยื่นขออนุญาตทำงาน (บต.48) ผ่านระบบออนไลน์ (http:/e-workpermitdoe. go.th) ของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) จากเดิมที่ได้ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้ดำเนินการต่อเนื่องไปสิ้นสุดถึงวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยในส่วนของการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ให้ดำเนินการถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค สามารถยื่นได้ถึง วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ส่วนคนต่างต้าวที่ลงทะเบียนแบบไม่มีนายจ้างให้ขยายระยะเวลาการจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร. 38/1) ไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลุล่วง สามารถขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพไปพร้อมกัน
ทั้งนี้ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษแล้ว หน่วยงานด้านความมั่นคงจะดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดี คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ต้องการสอบถามขั้นตอนขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสารและแนะนำวิธีการดำเนินการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวได้รับทราบและดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิจารณางานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร. 053-112912 – 4 ในวันและเวลาราชการ หรือ ID Line : @doecmi
ที่มา : Pr Chiangmai
Facebook Comments