ด่วน อ.ฝาง ประกาศเลื่อนเปิดเทอม-งดการเรียนการสอน ใน 9 สถาบันการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 14-25 มิถุนายน 64 หลังพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ในพื้นที่

1126

ด่วน อ.ฝาง ประกาศเลื่อนเปิดเทอม-งดการเรียนการสอน ใน 9 สถาบันการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 14-25 มิถุนายน 64 หลังพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ในพื้นที่

blank

วันที่ 12 มิ.ย. 64 คําสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอฝาง ที่ 6/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) สําหรับสถานศึกษาในพื้นที่อําเภอฝาง
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมาตรการผ่อนคลายสําหรับการเปิด ภาคเรียนของสถานศึกษา โดยสามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ยังพบว่ามีผู้ป่วย รายใหม่ในพื้นที่อําเภอฝางและอําเภอใกล้เคียง รวมทั้งมีกลุ่มผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยจํานวนหนึ่งที่ จําเป็นต้องทําการกักกันตนเองเพื่อสังเกตอาการ (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน นั้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอฝาง จึงมีคําสั่งให้สถานศึกษาในพื้นที่อําเภอฝาง พิจารณาเลื่อนการเปิดภาคเรียนหรืองดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 มิถุนายน 2564 โดยสามารถจัดการเรียนในรูปแบบอื่นๆ ได้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ดังนี้
1. วิทยาลัยการอาชีพฝาง
1. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
3. โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
4. โรงเรียนรังษีวิทยา
5. โรงเรียนสายอักษร
6. โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
7. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
8. โรงเรียนบ้านปางสัก
9. โรงเรียนบ้านหนองยาว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564