รบ.เปิดตัวโครงการ “จับคู่กู้เงิน ต่อลมหายใจ ร้านอาหารฝ่าโควิด” เปิดทางให้ผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน ผ่อนปรนภาระหนี้สิน  ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องปลดลูกจ้าง

blank

รบ.เปิดตัวโครงการ “จับคู่กู้เงิน ต่อลมหายใจ ร้านอาหารฝ่าโควิด” เปิดทางให้ผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน ผ่อนปรนภาระหนี้สิน  ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องปลดลูกจ้าง

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้บางรายต้องเผชิญกับปัญหารายได้ลดลง และขาดสภาพคล่อง
ดังนั้น เพื่อประคับประคองธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ รัฐบาลจึงได้เปิดตัวโครงการ “จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร” เปิดทางให้ผู้ประกอบการทั้งที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และในฐานะบุคคลธรรมดา กว่า 120,000 ราย ได้เข้าถึงแหล่งเงินเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน ผ่อนปรนภาระหนี้สิน ถือเป็นการต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องปลดลูกจ้าง
ซึ่งได้ผนึกความร่วมมือกับสถาบันการเงิน 5 แห่ง ได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) ,ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน
มาทำหน้าที่ปล่อยกู้เป็นการเฉพาะแบบผ่อนปรนเงื่อนไขให้มากที่สุด อาทิ ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ, ปลอดหลักทรัพย์ค้ำประกันในบางกรณี เพื่อให้โครงการนี้สามารถช่วยร้านอาหารได้จริง ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการและเจรจากับสถาบันการเงินทั้ง 5 แห่งได้ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิ.ย. 64
ที่มา : ไทยคู่ฟ้า