นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ชี้ประชาชน 83.61% เห็นด้วยที่จะทำให้บริการของ Grab ถูกกฎหมาย

1026

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ชี้ประชาชน 83.61% เห็นด้วยที่จะทำให้บริการของ Grab ถูกกฎหมาย

    ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “การแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar ของหน่วยงานภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 10-15 ก.ค. 62 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่รู้จักแอปพลิเคชัน Grab ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1,281 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการใช้บริการ Grab และความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar

การสำรวจในหัวข้อการใช้บริการแอปพลิเคชั่น Grab
-เคยใช้บริการ 78.84%
-ไม่เคยใช้บริการ 21.16%

ความจริงจังในการแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar ของหน่วยงานภาครัฐ
-หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ GrabTaxi และ GrabCar 60.79%
-ได้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้ว 2.97%
-ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 19.59%

ความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar
-เร่งด่วน 37.24%
-ค่อนข้างเร่งด่วน 37.00%
-ไม่ค่อยเร่งด่วน 19.28%
-ไม่เร่งด่วนเลย 6.48%

การทำให้บริการของ GrabTaxi และ GrabCar ถูกกฎหมาย
-เห็นด้วย 83.61%
-ไม่เห็นด้วย 2.42%
-ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 13.97%