ชวนทำบุญ หล่อพระ “หริภุญชัยโพธิสัตว์” เป็นพระประธานวิหาร วัดป่ารัชดารามป่าซาง 3 ส.ค.62

วัดรัชดารามหล่อพระ ‘หริภุญชัยโพธิสัตว์’ เป็นพระประธานวิหาร 3 ส.ค.62 ที่โรงกุลวัฒนา วัดป่ารัชดารามป่าซาง ชวนทำบุญตักบาตรด้วยดอกไม้ ค่ำวันเข้าพรรษา 17 ก.ค.นี้ที่สะพานบุญ ขณะเดียวกันคณะสงฆ์ และอุบาสิกา “สุรีย์ ไพโรจน์ธีระรัชต์” เจ้าของร้านกาแฟเวคอัพลำพูน รับเป็นเจ้าภาพหลักสร้างพระพุทธรูปหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์ จำลองจากองค์จริงอยู่ที่วัดเบญจมบพิตร กทม. เพื่อเป็นพระประธานในวิหาร กำหนดพิธีหล่อองค์พระ 3 ส.ค.ที่โรงหล่อกุลวัฒนาสันกำแพง

     เมื่อเช้าวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่วัดป่ารัชดาราม (สาขาวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง) ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน มีการทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 โดยมีพระมหาอาทิตย์ อาทิจโจ ประธานสงฆ์ได้นำพระสงฆ์สามเณรไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเช้า และออกบิณฑบาตกลางสะพานบุญ โดยมีศรัทธาประชาชนเข้าร่วมทำบุญจำนวนมาก และค่ำวันเดียวกัน มีกำหนดการตามประทีปพันดวงถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา และแจ้งเชิญชวนศรัทธาประชาชนได้ร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษาที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.ด้วยการตักบาตรดอกไม้อธิษฐานพรรษา พร้อมกับการถวายเทียนขี้ผึ้งแท้บูชาพระ ถวายผ้าอาบน้ำฝน และผางประทีป

     พระมหาอาทิตย์ อาทิจโจ ประธานสงฆ์ เปิดเผยว่า วัดป่ารัชดารามได้รับการอุปถัมภ์จากศรัทธาประชาชนจากที่ต่างๆ เป็นอันมาก ขออนุโมทนาบุญถึงทุกท่าน โดยล่าสุด ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 15.39 น.ก็จะมีพิธีหล่อพระพุทธหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์ องค์ใหญ่เพื่อประดิษฐานในวิหารหลังใหม่ของวัดที่กำลังก่อสร้าง ณ โรงหล่อกุลวัฒนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสุรีย์ ไพโรจน์ธีระรัชต์ (เจ้าของร้านกาแฟเวคอัพลำพูน) พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ซึ่งพระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์ องค์จริงเป็นพระพุทธปฏิมากรทรงเครื่อง ขัดสมาธิเพชร ฐานบัวรองด้วยฐานหน้ากระดาน วัสดุสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 26.5 นิ้ว สูงจากฐานถึงยอดพระรัศมี 35.5 นิ้ว ศิลปะสมัยล้านนาแบบหริภุญชัย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเป็น “พระพุทธรูปสำคัญ” เมื่อ พ.ศ.2520

     พระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์ เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่ง ปัจจุบันประดิษฐาน ณ พระระเบียงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เดิมประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ไม่มีประวัติการสร้าง แต่มีความงดงามเป็นพิเศษ เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม มีพระราชดำริให้สร้างพระระเบียงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปฝีมือช่างยุคต่าง ๆ และได้โปรดให้สืบหาพระพุทธรูปโบราณตามหัวเมืองต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ ต้องมีความงดงามด้วยฝีมือช่างพุทธลักษณะแตกต่างจากที่เคยปรากฏ และมีขนาดไล่เลี่ยกับที่ได้อัญเชิญพระพุทธรูปจากภูมิภาคต่าง ๆ ในสยามมารวมไว้ ให้พสกนิกรได้สักการบูชา ครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้อัญเชิญพระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์ จากจังหวัดลำพูนลงไปประดิษฐานพระระเบียง วัดเบญจมบพิตร พร้อมพระพุทธรูปองค์อื่น ๆอีก 52 องค์ เมื่อ พ.ศ.2442

     มูลเหตุการสร้าง พระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์ เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนา อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ที่มีพระพุทธลักษณะที่งดงามหายากมาก นับเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องระยะแรกๆ ของศิลปะล้านนา โดยลักษณะกรอบพระพักตร์และศิราภรณ์ได้รับอิทธิพลศิลปะพุกาม ศิลปะหริภุญไชยหรือศิลปะลพบุรี พระรัศมีเป็นเปลว พระพักตร์รูปไข่ และชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี แสดงถึงอิทธิพลศิลปะสุโขทัย คณะสงฆ์วัดป่ารัชดาราม พร้อมคณะศรัทธาสาธุชน จึงพิจารณาเห็นควรจัดสร้างพระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์จำลอง องค์ใหญ่กว่าเดิม เพื่อน้อมถวายประดิษฐาน ณ วัดป่ารัชดาราม ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของจังหวัดลำพูน เพื่อจักได้เป็นพุทธานุสรณ์รำลึก และให้ศรัทธาประชาชนทั่วไปได้สักการบูชาเป็นสิริมงคลสืบต่อไป ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ช่างจำลองพุทธลักษณะของพระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์ จากองค์จริงทุกองค์ประกอบมาหล่อใหม่ เพื่อให้คงความงดงามแห่งพุทธศิลปะผสมผสานระหว่างล้านนา และสุโขทัย ดุจองค์เดิมทุกประการ

     สำหรับประวัติวัดป่ารัชดาราม ก่อตั้งเมื่อปี 2557 โดยแม่ชีรัชดา อมาตยกุล ได้เริ่มต้นถวายที่ดินเป็นปฐม แด่พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิญาณ จจ.ชม.-ลพ.-มส.(ธ) ต่อมาทางวัดได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 40 ไร่ โดยมอบหมายให้พระมหาอาทิตย์ อาทิจฺโจ เป็นประธานสงฆ์ ได้ดำเนินการบูรณะกุฏิ ศาลา เสนาสนะต่างๆ ให้เรียบร้อยสวยงาม ตลอดถึงการปรับภูมิทัศน์ ขุดสระน้ำ สร้างถนน ให้เกิดความรื่นรมย์ พร้อมทั้งส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยลำดับ

     ในปี 2562 มีโครงการสร้างเจดีย์ สร้างวิหาร ซุ้มประตูโขง เสนาสนะต่าง ๆ ให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคณะศรัทธาที่มีนางสุรีย์ ไพโรจน์ธีระรัชต์ เป็นผู้ริเริ่มนำบุญในการสร้างพระพุทธรูป “พระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์” เพื่อถวายไว้เป็นพระประธานในวิหารหลังใหม่
จึงขอเชิญชวนพุทธบริษัทได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา และร่วมพิธีหล่อพระในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม ศกนี้ หรือร่วมทำบุญได้ที่ พระมหาอาทิตย์ อาทิจฺโจ วัดป่ารัชดารามโทร. 081-6484366 นางสุรีย์ ไพโรจน์ธีระรัชต์ โทร 081-9520909 หรือโอนเงินทำบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาตลาดลำพูน จตุจักร 570-7-05128-9 (เพื่อสมทบบุญสร้างองค์พระประธาน)