ด่วน! ก.พ. ประกาศเลื่อนสอบ วัดความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นวันที่ 22 ส.ค. และ 19 ก.ย. 64

493

ด่วน! ก.พ. ประกาศเลื่อนสอบ วัดความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นวันที่ 22 ส.ค. และ 19 ก.ย. 64

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกําหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564

ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 กําหนดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 และวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยาย ขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกําหนด ออกตาม ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 20) ข้อ 1 การห้ามการดําเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค (1) ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของ โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทํา กิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากทําให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สํานักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อนกําหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 จากเดิมวันที่ 20 มิถุนายน 2564 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2564 และวันที่ 19 กันยายน 2564 ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

PPtPA0.jpg

Facebook Comments