สวนสัตว์เชียงใหม่ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564 เพิ่มผืนป่าให้ชาติไทย เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้นักท่องเที่ยว

177

สวนสัตว์เชียงใหม่ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564 เพิ่มผืนป่าให้ชาติไทย เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้นักท่องเที่ยว

blank

เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านเรือนและชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

blank

วันนี้(26 พฤษภาคม 2564) เวลา 11.11 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564 นายวุฒิชัย เผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้นำต้นทองอุไร หรือ เหลืองอุไร ซึ่งเป็นไม้พุ่ม มีดอกสีเหลืองกลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดคล้ายรูปแตร ปลายแยก 5 แฉก นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสวน จำนวน กว่า 300 ต้น ลงปลูกตามแนวขอบถนนด้านหน้าทางเข้าเชียงใหม่ ซู อควาเรียม(สวนฝรั่งเศส) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่

blank

blank blank

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปี
ของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม นับเริ่มต้นของฤดูฝน เหมาะสมต่อการปลูกต้นไม้และพืชผลทางการเกษตรต่าง ๆ โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และเป็นไปตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างกระบวนการส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ขยายพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรี จึงต้องมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้มากที่สุด ต่อไป ซึ่งในการนี้ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สั่งการมอบหมายให้สวนสัตว์เชียงใหม่ทำการปรับสร้างความสวยงามและร่มเงาให้กับนักท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ อีกด้วย

blank

blank

blank

blank

****************************************************************************************************************************************
ลำดับข่าวที่ 16/2564 เดือน พฤษภาคม 2564
นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
นางสาวสุวลักษณ์ ธรรมเชื้อ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์