blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 64 คาดว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ 5–10 โดยขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด

เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 64 คาดว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ 5–10 โดยขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด

-

เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 64 คาดว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ 5–10 โดยขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด 

blank

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 คาดว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ 5–10 โดยขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หรือ แจ้งเหตุทาง Line Official “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
blank
วันนี้ (25 พ.ค. 64) ที่ห้อง POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ครั้งที่ 31/2564 ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ว่า จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2564 ว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2564 และในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ โดยฤดูฝนปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้ว และมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ 5 – 10 สำหรับข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในระยะ 3 ปี ย้อนหลัง (2561-2563) ของจังหวัดเชียงใหม่ นั้น มีทั้งหมด 17 อำเภอ 94 ตำบล 709 หมู่บ้าน โดยอาศัยข้อมูลจากจากการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
blank
สำหรับ การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2564 และแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยฯให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้มีการเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุอยู่ตลอดเวลา และกำหนดจุด/พื้นที่ปลอดภัยประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เส้นทางการอพยพ ตลอดจนจัดเตรียมแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว กรณีมีผู้อพยพจากอุทกภัย และดินถล่ม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ระดับอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เพื่อเป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศล โดยมอบหมายฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนอาสาสมัครประชาชนจิตอาสาเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สถานที่สำคัญต่าง ๆ และร่วมกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่
blank
ทั้งนี้ หากมีกรณีน้ำท่วมขัง สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาขน ให้เร่งกำหนดแนวทางการระบายน้ำ พร้อมทั้งสั่งใช้เครื่องจักรกลในพื้นที่ของหน่วยงาน ฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร และภาคเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือ และให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุด/ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว
ขณะเดียวกันให้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นย้ำบทบาท หน้าที่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงกลไกการทำงานร่วมกันตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำ ให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน กำจัดพืช ขยะ เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางออกจากทางระบายน้ำ รวมถึงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บ/กั้นน้ำ อาทิ อ่างเก็บน้ำ พนังกั้นน้ำ เพื่อให้สามารถรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ำไหลเข้า/ผ่านในปริมาณมาก และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
blank
อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ตลอดจนสื่อแขนงต่าง ๆ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้น้อยที่สุด หากประชาชนต้องแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถโทรสายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านทาง Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
25 พฤษภาคม 2564
blank

Must Read

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย เกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชา เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง หลังพบผู้ป่วยมีการปกปิดข้อมูล หวั่นขยายเป็นคลัสเตอร์ใหม่

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย เกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชา เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง หลังพบผู้ป่วยมีการปกปิดข้อมูล หวั่นขยายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ 📌วันนี้ (18 มิ.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19...
error: Alert: Content is protected !!