มาแล้ว! สินเชื่อ สปส.เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เฟส 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้ยังคงสามารถจ้างงานผู้ประกันตนต่อไป

123

มาแล้ว! สินเชื่อ สปส.เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เฟส 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้ยังคงสามารถจ้างงานผู้ประกันตนต่อไป

อีกหนึ่งมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้ยังคงสามารถจ้างงานผู้ประกันตนต่อไป โดยการเปิดให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับ สนง.ประกันสังคม สามารถขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่องได้
โดยแต่ละสถานประกอบการขอรับสินเชื่อได้สูงสุด 15 ล้านบาท แต่หากเข้าร่วมโครงการฯ ในเฟสที่ 1 มาแล้ว และต้องการขอสินเชื่อเพิ่มจากธนาคารเดิม วงเงินรวมกันจะต้องไม่เกิน 15 ล้านบาท
นอกจากนี้ หากสถานประกอบการใดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 2.75 ต่อปี คงที่ 3 ปี ส่วนสถานประกอบการที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี คงที่ 3 ปี
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สนง.ประกันสังคมทุกจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ เพื่อขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการ และนำไปติดต่อขอยื่นกู้กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป
ที่มา : ไทยคู่ฟ้า
Facebook Comments