ราชกิจจาฯ ประกาศ! ฐานะการเงินไทย ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

1251

ราชกิจจาฯ ประกาศ! ฐานะการเงินไทย ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร ระบุว่า เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร รวมจํานวน 3 สัปดาห์ ได้แก่ งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แนบท้ายประกาศนี้

T 0002 page 001
T 0002 page 002
T 0002 page 003

ประกาศฉบับเต็ม >> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/036/T_0002.PDF

Facebook Comments