กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน กว่าร้อยละ 62.9 อยากให้ทำโครงการ “เราชนะ” ต่อมากที่สุด รองลงมาเป็นคนละครึ่ง และ ม.33 เรารักกัน

blank

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน กว่าร้อยละ 62.9 อยากให้ทำโครงการ “เราชนะ” ต่อมากที่สุด รองลงมาเป็นคนละครึ่ง และ ม.33 เรารักกัน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2564 ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ และโครงการ ม. 33 เรารักกัน โดยสอบถามประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 9,000 คน ระหว่างวันที่ 8-15 มีนาคม 2564

พบว่า มาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐที่ต้องการให้ดำเนินการต่อไปมากที่สุด ได้แก่ โครงการเราชนะ (ร้อยละ 62.9) ตามมาด้วยโครงการคนละครึ่ง (ร้อยละ 26.3) โครงการ ม. 33 เรารักกัน (ร้อยละ 6.1) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 1.7) และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (ร้อยละ 0.6) ตามลำดับ

Pcee6E.jpg